سنجش تسلط بر سالیدورکس

56
ایجاد شده در توسط علی شیرعلی بیک

میزان تسلط بر سالیدورکس

بر روی دکمه START کلیک کنید و پاسخ مناسب سوالات را انتخاب کنید

1 / 19

Create Mesh در شکل زیر چه کاربردی دارد؟

سالید

2 / 19

از این دستور جهت montage(جنع کردن) مجموعه ای demontag استفاده میشود؟

3 / 19

از این دستور جهت بررسی درگیری قطعات در محیط Assembly استفاده میشود؟

4 / 19

ابزار Force چه کاربردی دارد؟

5 / 19

قسمت Fixtures Advisor  برای Simulation یک جسم چه کاربردی دارد

6 / 19

Transparency چه کاربردی دارد؟

7 / 19

از دستور……..جهت حفظ تناسب طول و عرض کاغد در دستور……استفاده میشود.

8 / 19

از این دستور جهت خمجکردن یا برگرداندن لبه های ورق در امتداد یک اسکیچ دلخواه استفاده میشود؟

9 / 19

از این دستور جهت انتقال قطعات از محیط Part به محیط Sheet Metal استفاده میشود؟

10 / 19

از این دستور جهت ایجاد سوراخ استاندارد در محیط Sheet Metal  استفاده میشود؟

11 / 19

از این دستور جهت تحلیل تنشهای کششی و فشار استفاده میشود؟

12 / 19

مناسبترین و سریعترین دستور جهت ایجاد یک حجم کره ای یا مخروطی در Solid Works  چیست؟

13 / 19

Equations در کجا کاربرد دارد؟

14 / 19

کجا از معادلات  (equations) و فرمول نویسی در سالیدورکس استفاده می‌شود؟

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

امتیاز شما

میانگین امتیازها 56%

0%